පැරණි පාර්ලිමේන්තුව නැරඹීමට ජනතාවට අවස්ථාවක්

Wednesday, March 11, 2020 0 Comments

පැරණි පාර්ලිමේන්තුව හෙවත් වර්තමාන ජනාධිපති කාර්යාලය නැරඹීමේ අවස්ථාව මහජනයාට ලබාදීමට රජය කටයුතු කර තිබේ. ඒ අනුව මාර්තු 14 සෙනසුරාදා සිට සෑම සති අන්තයකම පෙරවරු 10.00 සිට පස්වරු 4.00  දක්වා එය නැරඹීමේ අවස්ථාව මහජනතාවට හිමි වන අතර, එහි ඡායාරූප ගැනීමටද නරඹන්නන්ට හැකියාව ඇත.
  Read More>>