දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ සීටීබී බස් රථයක් ගිනිගනී

Friday, March 13, 2020 0 Comments

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් ගත් බස් රථයක් අද උදෑසන ගිනි ගෙන තිබෙයි.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News