දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ සීටීබී බස් රථයක් ගිනිගනී

Friday, March 13, 2020 0 Comments

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් ගත් බස් රථයක් අද උදෑසන ගිනි ගෙන තිබෙයි.
  Read More>>