නිරෝධායන කටයුතු අතකොළුවක් කර ගනිමින් දේශපාලන පටු වාසි ලබාගැනීමට කටයුතු නොකරන්න - ෂෙහාන්

Friday, March 13, 2020 0 Comments

නිරෝධායන කටයුතු අතකොළුවක් කර ගනිමින් දේශපාලන පටු වාසි ලබාගැනීමට කටයුතු නොකරන ලෙසට විපක්ෂයෙන් ඉල්ලා සිටින බව හිටපු  රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා පැවසීය.
  Read More>>