කොරෝනා වෛරස් ආරංචි සම්බන්ධයෙන් යුද හමුදාපතිවරයාගේ විශේෂ ප්‍රකාශය

Thursday, March 12, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරසය මැඩ පැවැත්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග හා වත්මන් තත්වය
  Read More>>