ජනපතිගේ නම විකුණා යකා නැටූ සිරකරු වැලිකඩින් මහරට යවයි

Thursday, March 05, 2020 0 Comments

මිනීමැරුම් චෝදනා මත ජීවිතාන්ත සිරදඬුවම් විදින සිරකරුවකු ජනාධිපතිවරයාගේ නම විකුණමින් කලහකාරී ලෙස හැසිරීම ඇතුළු චෝදනා කීපයක් හේතුවෙන් වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ සිට මහර බන්ධනාගාරය වෙත
  Read More>>