පාසල් පෙළ පොතට ඇමැතිගේ රුව - පණිවිඩ මින්පසු තහනම්

Friday, March 06, 2020 0 Comments

පාසල් පෙළපොතටම අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයාගේ රූපය හා පණිවුඩ මින් ඉදිරියට ඇතුළත් නොකිරීමට අධාපාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත. අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා මේ තීරණය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ඊයේ (5) දැනුම් දුන් අතර ඒ තීරණය පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා එහිදී
  Read More>>