අපයෝජන වීඩියෝවේ සිටින සැකකරු ඇල්ලීමට පොලිසිය මහජන සහය පතයි

Tuesday, March 03, 2020 0 Comments

සුගිය දිනවල මාධ්‍ය තුළ විශාල කතාබහක් ඇති කළ වීඩියෝවක් හරහා හෙළිවූ ළමා අපයෝජනයක් සිදු කළ ව්‍යාපාරිකයා අල්ලා ගැනීම සඳහා සාක්ෂි අවශ්‍ය බැවින් අදාළ වීඩියෝවේ සිටින දැරිය පිළිබද තොරතුරු අවශ්‍ය බවට පොලිසිය අද මාධ්‍ය නිවේදනයක්
  Read More>>