කොරෝනා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයට විරෝධය පා මඩකලපුවේ උද්ඝෝෂණ

Wednesday, March 11, 2020 0 Comments


විදේශිකයන්ව කොරෝනා වෛරසය පර්යේෂණ  සදහා මඩකලපුට රැගෙන  ඒම නතරකරන්නෙයි ඉල්ලා මඩකලපුවේ විරෝධතා රැලියක් හා දැනුවත් කිරීමේ  අරගලයක් දියත්  කරන ලදි. 
  Read More>>