සරසවි පිවිසුමට පාසල් මට්ටමින් ඉසෙඩ් අගය සැකසීම තව වසරකින් කල්යයි

Tuesday, March 03, 2020 0 Comments

විශ්වවිද්‍යාලයට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේදී පාසල් පාදක ඉසෙඩ් ලකුණු ක්‍රමයක් හඳුන්වාදීම ලබන වසර (2021) දක්වා කල් දැමීමට සිදුවී තිබේ.

  Read More>>