වස් දුරුවෙන්නැයි කියා රවිගේ ගෙදර දින 7 ක යාගයක්

Thursday, March 05, 2020 0 Comments


එ.ජා.ප. උපනායක රවි කරුණානායක මහතාගේ නිවෙසේ දින හතක “යාගයක්” මේ දිනවල පැවැත්වේ.
පාර්ලිමේන්තු මාවතේ පිහිටි ඒ මහතාගේ නිවෙසේ මෙම යාගයක පවත්වන අතර, රටටත්. රටේ ජනතාවටත්
  Read More>>