රැකියා ලබාදුන් උපාධි හා ඩිප්ලෝමාධාරීන් 45,585 නම් ලැයිස්තුව

Friday, March 13, 2020 0 Comments

සුගියදා උපාධිධාරීන් හා ඩිප්ලෝමාධාරීන් වෙනුවෙන් රජය මගින් ලබාදුන් රැකියා 45,585 ලබාගත් අයගේ නම් ලැයිස්තුව මේ සමග දිස්ත්‍රික්ක අනුව පළවේ.
අයැදුම්පත් 70,000ක් පමණ ලැබී  ඉන් 56,000ක් මූලික සුදුසුකම් අනුව තොරාගෙන අවසානයේ  45,585 කට රැකියා ලබාදී ඇත. මෙම රැකියා වැඩසටහන මැතිවරණය ආසන්නයේ දේශපාලන පෙළඹැවීමක් ලෙස

  Read More>>