කොළඹ වායු ගුණය මනින්න කෝටි 4ක ස්වයංක්‍රිිය යන්ත්‍රයක්

Tuesday, March 10, 2020 0 Comments

කොළඹ නගරයේ වායු ගුණ තත්ත්වය අඛණ්ඩවම මැන බැලීමේ ස්වයංක්‍රීය යන්ත්‍රණයක් කොළඹ මහ නගර සභාව අසලදී ස්ථාපිත කිරීම නගරාධිපතිks රෝසි සේනානායක මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉකුත්දා (6) පැවැත්විණි.
  Read More>>