කටුනායක අංගනයේ ඉදිකිරීම මාස 3න් නොකළොත් ජපන් සමාගම බ්ලැක් ලිස්ට්ලු

Tuesday, March 10, 2020 0 Comments

කටුනායක ගුවන් තොටුපළේ නව ගුවන් යානා අංගණයේ ඉදිකිරීම් මාස 03ක් තුළ අවසන් නොකළත් ජපන් රජයට පැමිණිලි කර අසාදු ලේඛනගත කරන බව කාර්මික අපනයන, ආයෝජන ප්‍රවර්ධන, සංචාරක හා ගුවන්
  Read More>>