කොළඹ සියලුම පෞද්ගලික ජාත්‍යන්තර හා කතෝලික පාසල් මාර්තු 26 දක්වා වැසෙයි

Thursday, March 12, 2020 0 Comments

රජයේ පාසල් වසා දැමීමේ තීරණය අනුව යමින් කොළඹ කතෝලික අධ්‍යාපන කාර්යාලය කොළඹ සියලුම
  Read More>>