පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරේ - මහ ඡන්දය අප්‍රේල් 25

Monday, March 02, 2020 0 Comments

මීට පෙර දේශපාලන වාර්තා සඳහන් කළ ආකාරයට අද දින මාධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට නියමිතය. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අත්සන් කරන ලද
  Read More>>