එකම කතාවට අවසානයන් 20000 ක් සැකසුවාට සිබිල් වෙත්තසිංහ මහත්මිය ගිනස් පොතට

Friday, March 06, 2020 0 Comments

එකම කෘතියක් අවසානයන් 20,000 ක් සහිතව රචනා කරමින් ප‍්‍රවීණ හා ජ්‍යෙෂ්ඨ චිත‍්‍ර ශිල්පිනියක් සහ ළමා කතා ලේඛිකාවක් වන සිබිල් වෙත්තසිංහ මහත්මිය සහ මෙරට විවිධ ප‍්‍රදේශවල දරුවන් 20,000ක් එක්ව ගිනස් වාර්තාවක් පිහිටුවා තිබේ.

  Read More>>