නිරෝධායනයට කාමර 15ක නිවාඩු නිකේතනය ලබාදුන් ප්‍රියන්ත

Friday, March 13, 2020 0 Comments

හංවැල්ල, ඉහළ හංවැල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටි කාමර 15කින් යුත් තමාට අයත් නිවාඩු නිකේතනය විදේශගතව සිට මෙරටට පැමිණෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් නිරෝධනය කිරිම සඳහා ලබාදී ඔවුන්ට අවශ්‍ය ආහාර පාන ඇතුළු
  Read More>>