ඩීසල් රු.15 කින් අඩු කළොත් බස් ගාස්තුව රු.4 කින් අඩු කරනවාලු

Wednesday, March 11, 2020 0 Comments

ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් පහළොවකින් අඩු කළහොත් බස් ගාස්තුව රුපියල් 04කින් අඩු කරන බව සමස්ත ලංකා බස් සමාගම් සම්මේලනය සඳහන් කරයි.

  Read More>>