වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ ශ්‍රී ලංකාවේ දෛනික කොරෝනා වාර්තාව - මාර්තු 14

Saturday, March 14, 2020 0 Comments

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය දෛනිකව නිකුත් කරන කොරෝනා දත්ත වාර්තාව අනුව මාර්තු 14 වාර්තාව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News