වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ ශ්‍රී ලංකාවේ දෛනික කොරෝනා වාර්තාව - මාර්තු 14

Saturday, March 14, 2020 0 Comments

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය දෛනිකව නිකුත් කරන කොරෝනා දත්ත වාර්තාව අනුව මාර්තු 14 වාර්තාව
  Read More>>