ඇමරිකාවේ නිව් ජර්සිහි කාන්තාවක සමග සමලිංගික විවාහයක් සිදුකර බැල මෙහෙවරට තියාගත්තැයි ශ්‍රී ලාංකික කතට ඩොලර් මිලියන 1.2 ක වන්දි

Sunday, March 15, 2020 0 Comments

මරිකාවේ නිව්ජර්සිහි කාන්තාවක සමග සම ලිංගික විවාහයක් සිදු කරගෙන තිබූ ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක ඇයට එරෙහි ඇමරිකානු අධිකරණයේ ගොනු කළ අපයෝජන නඩුවක තීන්දුව පසුගිය සතියේ ප්‍රකාශයට පත්වූ අතර එහිදී ඇමරිකානු කාන්තාව වරදකාරිය බවට පත්වූ අතර
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News