බස්නාහිර කුණුවලින් මෙගාවොට් 10ක විදුලියක් නිපදවීම මැයි සිට

Wednesday, March 04, 2020 0 Comments

බස්නාහිර පළාතේ ඝන අපද්‍රව්‍ය යොදා ගනිමින් මෙගාවොට් 10ක විදුලිබලය නිපදවීමේ කටයුතු එළඹෙන මැයි මාසයේ සිට ආරම්භ කිරීමට කෙරවළපිටිය නාගරික ඝන අපද්‍රව්‍ය ආශ්‍රිතව විදුලි ජනනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය තීරණය කර තිබේ.
  Read More>>