ගත වූ දින 100 ගැන සෑහිමකට පත්වීමක් නෑ - ජනාධිපති

Friday, March 06, 2020 0 Comments

ජනාධිපතිවරණයෙන් අනතුරුව ගත වූ දින 100 සම්බන්ධයෙන් තම මට්ටමට අනුව තමන් සෑහීමකට පත් නොවන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය. පුවත්පත් කතුවරුන් හා විද්‍යුත් මාධ්‍ය ප්‍රධානීන්
  Read More>>