ගම්මන්පිල පරිසරය රකින ඡන්ද ව්‍යාපාරයකට සැරසෙයි

Thursday, February 13, 2020 0 Comments

ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී තම 'පුංචි ප්‍රචාරක කාඩ්පත්' සඳහා ආක්‍රමණික ශාක භාවිතයෙන් සෑදූ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි කඩදාසි භාවිත කිරීමට තමන් තීරණය කළ බවට පිවිතුරු හෙළ උරුමයේ නායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල මහතා පැවසීය.
  Read More>>