අන්තර්ජාල බැංකු ගනුදෙනු ගැන විමසිලිමත් වන්නලු

Thursday, February 06, 2020 0 Comments

අන්තර්ජාල මගින් සිදුකරන ගනුදෙනු හා බැංකු කටයුතුවලදී අන්තර්ජාල වෙබ් පිටුවල විශ්වසනීයත්වය සහ සත්‍යතාව තහවුරු කරගෙන විමසිලිමන්ව ගනුදෙනු කරන ලෙස පොලිස් මූලස්ථානය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News