රටපුරා තාප්ප හැඩකළ හොඳම සිත්තරුන්ට ත්‍යාග සම්මාන

Friday, February 07, 2020 0 Comments

ඉකුත් සමයේ තාප්ප, බස් නැවතුම්, පාලම් කණු ඇතුළු ස්ථානවල විදී සිතුවම් ඇදි සිත්තරුන් අතරින් හොදම සිතුවම් හා සිත්තරුන් තෝරා ත්‍යාග හා සමාන පිරිනැමීමේ  වැඩසටහනක් පරිසර රාජ්‍ය අමාතයාංශය ආරම්භ කර ඇත. මේ අනුව මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් දිස්ත්‍රික් මට්ටමින්
  Read More>>