ඩෙංගු මර්දනයට ‘වොල්බැකියා’ ගෙන්වන්න යයි

Sunday, February 09, 2020 0 Comments


ඩෙංගු මර්දනය සඳහා වොල්බැකියා නම් බැක්ටීරියාවක් පරිසරයට මුදා හැරීමට වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය සැලසුම් කර ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය කියයි.

  Read More>>