කැරවෑන් ගෙනා මදීනා නම වෙනස් කරයි

Thursday, February 13, 2020 0 Comments

සුගියදා කල් ඉකුත්වූ ආහාර කුළුබඩුවල දින මාරු කරමින් ජනතාවට විස සහිත ආහාර ලබාදෙමින් සිටියදී
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News