එංගලන්තයෙන් ආනයනය කළ කසළ කන්ටේනර් යළි එංගලන්තය ඉල්ලයි

Friday, February 07, 2020 0 Comments

එංගලන්තයෙන් මෙරටට ආනයනය කරන ලද අපද්‍රව්‍ය සහ කසළ අඩංගු කන්ටෙනර් සියල්ල යළි එංගලත්තයට හරවා එවන්නැයි එංගලන්ත රජය ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති බව පරිසර අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය. බාසල් සම්මුතියට අනුව මෙම ඉල්ලීම කර ඇති අතර, එංගලත්තය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ පරිසර
  Read More>>