ප්‍රසන්න රණවීර ඉන්දියාවට එක්කයාම

Monday, February 10, 2020 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2020/02/prasanna-ranaweera-india.html
සුගිය 2018 ඔක්තෝබර් ආණ්ඩු වෙනස්වීම සිදුවූ සමයේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතිවූ කලබලකාරී තත්වයන් සම්බන්ධයෙන් කැපී පෙනෙන චරිතයක් වූයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න රණවීරයි. ඔහු කතානායක ආසනයට වතුර හැලීම හා මිරිස් කුඩු සඟවාගෙන
  Read More>>