සයින්දමරුදු බල ප්‍රදේශයට නව නගර සභාවක්

Saturday, February 15, 2020 0 Comments


කල්මුණේ නගර සභාව යටතේ පාලනය වූ සයින්දමරුදු බල ප්‍රදේශය සඳහා නව නගර
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News