කැස්ස, සේම්ප්‍රතිශ්‍යාව හෝ අධික උණ ඇති වූ විට සාමාන්‍ය රෝහලකට ගොස් ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නලු

Monday, February 10, 2020 0 Comments


තමන්ට කැස්ස, සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව හෝ අධික උණ ඇති වූ විට සාමාන්‍ය රෝහලකට ගොස් ප්‍රතිකාර ලබාගන්නා ලෙසත්, එසේ නොකර කොරෝනා වෛරසය පිළිබඳ සැකයක් ඇති කරගෙන රෝහගත නොවන ලෙසත්
  Read More>>