එයාර්බස් ගනුදෙනුව පිටුපස සම්පූර්ණ කතාව

Wednesday, February 12, 2020 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2020/02/airbus-fraud.html
යාර්බස් ගනුදෙනුව ගැන කාරණය කරළියට පැමිණියේ ශ්‍රී ලන්කන් ගුවසේවයේ එයාර්බස් ඒ–350 ගුවන්යානා ප්‍රසම්පාදනයක් ගැන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කළ විමර්ශනයකින් අනාවරණය වූ තොරතුරු අනුවය. මේ සම්බන්ධයෙන් කුමන අයුරකින් ඉදිරි පියවර ගතයුතුව තිබේදැයි සිතාගත නොහැකිව
  Read More>>