ආණ්ඩු මාරුවෙන් දෙවන බස ගුරු පාඨමාලා කොට උඩ

Monday, February 10, 2020 0 Comments

රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු  අමාත්‍යාංශයේත් ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන හා පුහුණු ආයතනයේත් කඹ ඇදීමක් නිසා අවසන් වරට පැවැති දෙවැනි බස ඉගැන්වීමේ ගුරු පුහුණු පාඨමාලාව අතරමග නතරවී තරුණ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News