ප්‍රබන්ධ මඟින් ආණ්ඩු පවත්වාගෙන යාම අපහසුයි

Thursday, February 06, 2020 0 Comments

වත්මන් රජය මාධ්‍ය ඔස්සේ විවිධ ප්‍රබන්ධ ගොඩනගමින් ආණ්ඩු බලය ලබාගත්තද ප්‍රබන්ධ මගින් ආණ්ඩු පවත්වාගෙන යාම අපහසු බව එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා
  Read More>>