සෆාරි රියැදුරන් සංචාරකයන් හූරාගෙන කද්දී අධිකාරිය නිදි

Friday, February 07, 2020 0 Comments

විදේශීය සංචාරකයන්ගෙන් අයකරන ගාස්තුවට සරිලන පහසුකම් හා සේවා සංචාරක ආයතනවලින් සපයන්නේ නැති බවත් ඒවා නිසි නියාමනයකට ලක්කිරීමේ වගකීම ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය පැහැර හැර ඇති බවත් විගණකාධිපති ඩබ්.පී.සී. වික්‍රමරත්න මහතා ඉකුත්දා (21) නිකුත් කළ විශේෂ විගණන
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News