ගුවන් විදුලි සංස්ථා නව සභාපති ගායන ශිල්පී ජගත් වික්‍රමසිංහ

Tuesday, February 11, 2020 0 Comments


ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ නව සභාපතිවරයා ලෙස ප‍්‍රවීණ ගායන ශිල්පී සංගීත විශාරද ජගත් වික‍්‍රමසිංහ පත්කළ බව තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ අමාත්‍යංශය පවසනවා.
  Read More>>