හදිසියේ ලයිට් කපන්න වුනේ යහපාලනේ අය ණය නොගෙවූ නිසා - විදුලි බල රාජ්‍ය ඇමති

Thursday, February 06, 2020 0 Comments

විවිධ ආයතනවලට ගෙවිය යුතු රුපියල් බිලියන 120ක මුදලක් නොගෙවන ලෙස පසුගිය ආණ්ඩුව විසින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට උපදෙස් දී ඇති බව බලශක්ති රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පැවසීය.  රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව
  Read More>>