ගුවන් විදුලියේ මුල් පුටුවට නම් දෙකක්

Thursday, February 06, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සිංස්ථාවේ සභාපති ධුරය සඳහා හිටපු අමාත්‍ය ලේකම්වරයකු වන ඩබ්ලිව්.ඩී. ගනේගල
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News