අපි අවුරුදු හතරක් ආදරේ කරලා තමයි විවාහ ගිවිසගත්තේ- රුවංගී රත්නායක

Saturday, February 15, 2020 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News