ගෝඨාගෙ ඡන්දෙ කූඩෙට දමා ප්‍රසන්න රණවීර ඡන්ද පෙරමුනේ (අගහ කාටූන්)

Tuesday, February 11, 2020 0 Comments


  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News