පියුමි සහ ප්‍රියාන්ගේ යාළුකම පටන්ගෙන තියෙන්නේ පියුමි අන්තර්ජාලය හරහා ඔහුට ඇරයුමක් එවිමත් එක්කයි

Saturday, February 08, 2020 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News