උද්ඝෝෂණ ස්ථානයේ විරෝධතාවයේ නිරත ඩෙංගු මර්දකයින් හමුවට ජනපති ගිහින්

Saturday, February 08, 2020 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News