කොරෝනා බියට හෝටල් ගණනාවක් දොර වැහුවත් චීන ජාතිකයින් පිළිගත් නාරිගම නිවහන

Monday, February 10, 2020 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2020/02/corona-narigama.html#more
ව කොරෝනා වෛරසය තවමත් පැතිරෙමින් තිබියදී ශ්‍රී ලංකාව්  සංචාරයට පැමිණි අප කණ්ඩායම් හික්කඩුව නාරිගමදි ඉතා සුහදව ආචාරශීලිව පිළිගැනීම පිළිබඳව සමස්ත චින ජනතාවගේ ප්‍රණාමය ශ්‍රී ලංකාවේ
  Read More>>