ජනපති වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ හදිසි නිරීක්ෂණයක යෙදුණ හැටි

Tuesday, February 11, 2020 0 Comments


ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඊයේ (10) පස්වරුවේ වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ හදිසි නිරීක්ෂණයක නිරත විය.
එළිමහනේ ඇවිදිමින් සිටි රක්ෂිත
  Read More>>