දරු ගැබක් විනාශ වෙන්න බෙහෙත් දුන් ෆාමසිය ගැන උසාවි නියෝගයෙන් පරීක්ෂණ

Wednesday, February 12, 2020 0 Comments

විදෙස් රැකියාවකට යාම සඳහා ගැබිණියකගේ දරු ගැබ විනාශ කිරිමට ඖෂධ ලබා දුන් බව කියන ඖෂධ අලෙවි ආයතනයක් පිළිබඳව පරික්ෂණ පවත්වා අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කරන්නැයි කළුතර ප්‍රධාන
  Read More>>