නිලධාරිනිය නිවැරැදියි: මගේ සහායත් ඇයටයි - වනජීවී ඇමැති එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන

Thursday, February 13, 2020 0 Comments

දේශපාලඥයන්ගේ නියෝග නොතකා පරිසරයේ ආරක්ෂාව වෙනුන් පෙනී සිටි, ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සහකාර වන සංරක්ෂණ නිළිධාරිනිය වෙනුවෙන් තමා පෙනී සිටින බවත් ඇය ආරක්ෂා කරන බවත් පරිසර හා වනජීවී
  Read More>>