ඇඳුමක කතාවකට කතුරෙන් ඇන තරුණයා මරාදමලා

Tuesday, February 11, 2020 0 Comments

ඇඳුම් මසන්නකු සහ තරුණයකු අතර මැසීමට දුන් ඇඳුමක් සම්බන්ධයෙන් බෙරලපනාතර ප්‍රදේශයේ දී ඊයේ (10) උදෑසන 8.45ට පමණ එම සාප්පුවේ දී ඇති වූ කතාබහක් දුරදිගගොස් ඇඳුම් මසන්නා තරුණයාට එල්ල
  Read More>>