ජනතාව බලා ඉන්නෙ වෝහාරික වාර්තාවක් නොව මහ බැංකුවේ හොරා කාපු අය හිරේ යන කල් -ජොන්ස්ටන්

Friday, February 14, 2020 0 Comments

මෙරට ජනතාව බලා සිටිනුයේ වෝහාරික වාර්තාව නොව මහ බැංකු හොරා කාපු අය හිරේට යන කල් බව ජොස්ටන් ප්‍රනාන්දු අමාත්‍යවරයා පැවසීය. අමාත්‍යවරයා
  Read More>>