දරුවන් 6 ක් සමඟ මවුපිය යුවළක් මිනිස් වාසයක් නැති අම්බුළුවාවේ කඳු මුදුනක

Wednesday, February 12, 2020 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2020/02/airbus-fraud.html
කිසිදු මිනිස් වාසයක් නොමැති කඳු මුඳුනක කැලෑ පෙදෙසක කුඩා දරුවන් හය දෙනකු සමග කටු මැටි ගැසූ කුඩා පැලක ජීවත්වන අසරණ පවුලක් අපට හමුවිය. මොවුන් ජීවත් වන්නේ ගම්පොළ අම්බුළුවාව
  Read More>>