ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ගිහින් ජනපති කාර්යාල වෙබ් අඩවිය ඩවුන් යවපු උපාධිධාරීන් 50000 රැකියා දෙන ඇප්ලිකේෂන් එක

Friday, February 07, 2020 0 Comments


රුකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සහ ඩිප්ලෝමාධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහනක් හදුන්වාදෙමින් රජයේ රැකියා 50000 ක් ලබාදෙන බව දක්වා ඊයේ කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ අවස්ථාවේදී ඇමති බන්දුල
  Read More>>